КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАВЕРЕН ПРЕВОД?

Това е писмен превод, който е извършен върху бланка на нашата преводаческа агенция, която е лицензирана от КО на МВнР и носи подписа на преводача и печата на агенцията.

КАКВА Е ПОРЦЕДУРАТА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТ ?

Легализациите на документи в България се извършват съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и съгласно приложимите наредби и други нормативни документи на съответните ведомства. В екипа на ОПТИМУС  работят опитни мениджъри, нoтариуси и куриери, което ни дава възможност бързо и точно да направим:

  • Легализация на официални документи с Апостил;
  • Заверки в държавни институции и учреждения на P.България;
  • Заверки в консулски представителства на чужди държави в Р.България;
  • Заверки на преводи.

Преди да подходите към легализация на Вашите документи, консултирайте се с нас относно формалните изисквания за тяхното издаване от съответните институции и ведомства. Това ще Ви спести както време, така и разходи – ние ще Ви разясним особеностите и изискванията за легализация на Вашите документи и ще преминем вместо Вас този бюрократичен процес.

КАКВО Е ЛЕГАЛИЗАИРАН ПРЕВОД ?

Това е писмен превод, който е извършен от заклет преводач върху бланка на нашата преовдаческа агенция. Той носи подписа на преводача,  печат на агенцията и заверка от Дирекция КО на МВнР.

КАК ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОФОРМЕНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ЧУЖДА ДЪРЖАВА, ЗА ДА БЪДАТ ЛЕГАЛИЗИРАНИ В БЪЛГАРИЯ?

Документи, издадени в държави, страни по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г., трябва да бъдат снабдени със специален печат – Апостил.

Документи, издадени в държави, с които България има сключен двустранен договор за правна помощ, трябва да са заверени с административен или нотариален печат.

В случай че документите не притежават описаните печати, те могат да бъдат легализирани, ако са заверени с печат на Министерство на външните работи на съответната държава или на българското посолство в държавата, в която са издадени. Документът, както и всички заверки и печати трябва да бъдат в оригинал. Копия на документи ни подлежат на легализация.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТ, ИЗДАДЕН ОТ ОБЩИНА?

Документът трябва да е оригинал или дубликат, снабден със саморъчно поставен подпис и печата на съответната община. На гърба на документа трябва да има правоъгълен печат за чужбина, с който общината удостоверява подписите и печатите, положени върху документа. В този вид документът подлежи на легализация.

Документи, издадени от община са: Удостоверение за раждане, Удостоверение за сключен граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец, Удостоверение за семейно положение и членове на семейството, Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, Удостоверение за наследници, Препис-извлечение от акт за смърт.

КАК СЕ ФОРМИРА ЦЕНАТА ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД?

Цената за писмен превод се формира на база:

  • езикова група,
  • вид на текста/документа за превод,
  • срок  за изпълнение на превода
  • обема на готовия превод

(1 готова преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервалите съгласно БДС)

Вижте повече

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА ОБЕМЪТ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД?

Обемът на готовия превод се изчислява с опцията “Брой знаци с интервалите”, тъй като съгласно БДС една готова преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите. Страниците се изчисляват на базата на готовия превод, а не на оригинала.

Страниците на превод над 1800 знака се закръглят до първата цифра след десетичната запетая. Преводи под 1800 знака се таксуват като една страница.

КАК СЕ ФОРМИРА ЦЕНАТА ЗА УСТЕН ПРЕВОД?

Цената на устните преводи се формира на база час, като всеки започнат астрономически час се заплаща като цял час или като цял ден (при продължителност на ангажимента до 8 чàса) и на база на критериите за оценка на превеждания материал:  език,  терминологична натовареност и др.

*Времето, през което преводачът е ангажиран от Вас, също се включва в цената, без значение дали има същински превод.

Вижте повече