Административни услуги, които са Ви необходими и е възможно да бъдат извършени от нашия екип.
Подготовка, подаване и получаване на следните документи:

   ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 • Удостоверение за раждане – оригинал или дубликат
 • Удостоверение за граждански брак – оригинал или дубликат
 • Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 • Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 • Удостоверение за постоянен или настоящ адрес
 • Удостоверение за административен адрес на имота
 • Препис-извлечение от Акт за смърт
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/
 • Искане за установяване на българско гражданство
 • Препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
 • Удостоверение за вписване в регистрите на населението
 • Удостоверение за родените от майката деца
 • Справки по искане на съдебни изпълнители
 • Актове за гражданско състояние на български граждани, които имат издадени в чужбина актове
 • Документи по гражданско състояние за чужбина

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ БПЦ

 • Кръщелно свидетелство
 • Свидетелство за църковен брак

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ МВнР, КАТ, ГДНП, служба “Миграция”

 • Удостоверения за липса на ПТП, наказания и глоби
 • Удостоверения от КАТ
 • Удостоверения за липса на заведени съдебни дела
 • Издаване на ЛНЧ и др.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, издавани от училища и университети

 • Академична справка
 • Служебна бележка
 • Удостоверения за придобита квалификация и др.

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ от БЛС, БАПЗГ, МЗ

 • Удостоверение за членство в БЛС, БАПЗГ
 • Документ за платен членски внос
 • Удостоверение за наличие или липса на наложени административни и/или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинска професия
 • Удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия
 • Удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария“
 • Подаване и получаване на документи в БЛС, БАПЗГ, техните регионални колегии, МЗ.

ДОКУМЕНТИ, издавани от службите за МДТ

 • Справки и плащане на местни данъци и такси и ТБО
 • Удостоверение за данъчна оценка на движими и на недвижими имоти
 • Предеклариране на имот /вписване и отписване

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ  ТД на НАП, МФ

 • Удостоверения по ДОПК
 • Удостоверения от МФ

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ НОИ

 • Удостоверения за осигурителни периоди, УП  и др.

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ СЪДИЛИЩА

 • Свидетелство за съдимост,
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела
 • Молби за заличаване на възбрани от Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/

РЕГИСТРАЦИЯ/ДЕРЕГИСТРАЦИЯ на собственик

 • Пакетно вписване или отписване в Местни данъци и такси и на партиди в Кадастър, ЧЕЗ, ВИК, Топлофикация, газ, СОТ и други доставчици на комунални услуги

      ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ  ПОСОЛСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ В БЪЛГАРИЯ

 • Издаване на виза
 • Документи за пътуване
 • Стойностни декларации за обучение и работа
 • Заверки на документи
 • Гражданско състояние и др.

Услуги, свързани със сделки с недвижими имоти

 • Превод и легализация на документи, необходими за сделки с недвижими имоти /Пълномощно, Нотариален акт, различни видове Декларации и Удостоверения/

 

„ОПТИМУС“ е надежден партньор на когото да поверите своята лична задача.

 

team-5

С вашия професионализъм и точност се справихме бързо с всички документи. Благодаря. П. Георгиев